دانش آموخته تكنولوژی جراحی

دانش آموخته تكنولوژی جراحی

آشنایی با ربات های پزشكی

آشنایی با ربات های پزشكی

محققان ایتالیایی با آزمایش ربات جراح توانستند میزان خونریزی بیمار را در حین عمل جراحی به حداقل برسانند. این ربات جراح موسوم به Altair در عمل جراحی كبد مورد آزمایش قرار گرفت و این ربات كه با فركانس پایین الكترونیكی كار میكند باعث میشود تا خون فرد سفت و جامد شود.
این امر به پزشكان كمك میكند تا برای انجام عمل جراحی نیازی به برش رگهای خونی نداشته باشند. این ربات با موفقیت در 14 عمل جراحی كبد آزمایش شده است و ربات دیگری به نام Da Vinci نیز در آمریكا در عمل جراحی سرطان روده مورد آزمایش قرار گرفته است.

كاهش خونریزی با استفاده از ربات جراح 
محققان ایتالیایی با آزمایش ربات جراح توانستند میزان خونریزی بیمار را در حین عمل جراحی به حداقل برسانند. این ربات جراح موسوم به Altair در عمل جراحی كبد مورد آزمایش قرار گرفت و این ربات كه با فركانس پایین الكترونیكی كار میكند باعث میشود تا خون فرد سفت و جامد شود.
این امر به پزشكان كمك میكند تا برای انجام عمل جراحی نیازی به برش رگهای خونی نداشته باشند. این ربات با موفقیت در 14 عمل جراحی كبد آزمایش شده است و ربات دیگری به نام Da Vinci نیز در آمریكا در عمل جراحی سرطان روده مورد آزمایش قرار گرفته است.

ربات جراح مغز NeuroMate
این ربات جراح مغز مبتنی بر هدایت با تصاویر (Image-Guided) بوده و توسط تیمی آمریكایی-فرانسوی ساخته شده است. انواع این ربات تاكنون در 9000 عمل جراحی به كار گرفته شده اند و در نوع خود تنها رباتی است كه تأییدیه مؤسساتی نظیر FDA) United States Food and Drug Authority) و CE اروپا و تأییدیه وزارت سلامت ژاپن را دارا است. این ربات تــاكـنــون در اعـمــال جــراحــی گـونـاگـونـی نظیـر Deep Brain Stimulation (DBS), Motor Cortex Stimulation (MCS) Stereo Electro-Encephalography (SEEG), neuro-endoscopy, radio-surgery, biopsy Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) به كارگرفته شده است.

ربات های فوق كوچک پزشكی 
الف- هارت لندر
جـراح،هـارت لـنـدر را از طـریـق تـصـاویـر ویـدیـویـی بـا اشـعه ایكس یا یك ردیاب مغناطیسی كنترل می كند و مانند بازی كامپیوتری، كنترلر(جوی استیك) را بالا و پایین میبرد. باز كردن عروق مسدود شده یا شریان های مشكلدار قلب، نمونه برداری، تـزریق سلول های بنیادی به عضلات قلب از جمله توانمندی های این ربات فوق كوچك است.

ب- ViRob 
از جمله رباتهایی است كه با منبع انرژی درونی طراحی شده اما به عقیده طراحانش همین منبع تغذیه باعث شده ابعاد آن برای جراحیهای حساس و در مقیاس كوچك مناسب نباشد. برای حل این مشكل، منبع تغذیه را از آن جدا كردند و به جای آن از روش الكترومغناطیسی برای رانش ربات به جلو استفاده می كنند. این ربات 16 پای متحرك دارد كه با افزایش و كاهش جریان مغناطیسی در نزدیكی بدن میتوان پاهای آن را به هر سمت حركت داد. كوچك ترین نمونه ای كه از این ربات ساخته شده، تنها یك و نیم میلی متر طول دارد.

ج- SpineAssist 
رباتی است كه در جراحی های مربوط به ستون فقرات مورد استفاده قرار میگیرد. پیوند دو مهره از جمله كارهایی است كه این ربات قادر به انجام آن است. با ایجاد حـفـرهای در پـشـت، ایـن ربـات بـا گـیـرهای نـگه داشته می شود و ربات با پیدا كردن مناسبترین نقطه در ستون مهره ها، نقاط مشكل دار یا از هم جدا شده را به هم پیوند میدهد.

جراحی رباتیک در ایران 
بحث جراحی رباتیك به كمك رایانه، پدیده نسبتا جدیدی در دنیاست، اما در عین حـال رشـد قـابـل تـوجهـی داشتـه اسـت و تحقیقـات دانشكـده هـای مهندسی پزشكی دانشگاههای معتبر دنیا به این سمت جهت گرفته است. در ایران نیز پروژههایی از طرف وزارت صنـایـع بـا مضمـون هـدف گـذاری و تدوین استراتژی برای حوزه تجهیزات پزشكی در بخش ابزارهای جراحی انجام شده است. در این پروژه، طی مطالعه جامعی درباره ابزار جراحی، حوزه ابزارهای جراحی و كاربرد رباتیك و سیستم های رایانه ای به عنوان زمینه ای برای سوق دادن تحقیقات آتی به آن برگزیده شد. در همین خصوص آزمـایشگـاهـی بـا عنـوان جـراحـی ربـاتیك به صورت مشترك بین دانشكده مهندسی مكانیك دانشگاه صنعتی شریف و مركز تحقیقات علوم و فناوری در پزشكی، در محل مركز تحقیقات تاسیس شد. هدف اولیه این آزمایشگاه بررسی فناوری های جدید و كاربرد آن ها در لوازم و تجهیزات جراحی و معرفی آن ها به پزشكان است. البته قدم بعدی طراحی و پیاده سازی ابزارهای منتخب خواهد بود. 
روبولنز، یك نگهدارنده دوربین جراحی لاپاراسكوپیك است كه به عنوان اولین محصول كامل این آزمایشگاه، وارد بخش بالینی شده است. چیزی كه اهمیت دارد، این است كه تولید ایده و فكر نباید متوقف شود و این افكار باید عملی شده و مورد آزمایش قرار گیرند تا دستگاهی جدید ساخته و به كار گرفته شود. با توجه به پیشرفت هایی كه تاكنون صورت گرفته است، استفاده از ربات های پیشرفته جراح در اتاق های عمل داخلی در آینده ای نزدیك دور از انتظار نخواهد بود.

حسگر لامسه مصنوعی برای استفاده در جراحیهای رباتیک 
یكی از مهمترین ابزارهای تشخیصی كه جراح در جراحی مستقیم از آن برخوردار بوده اما در جراحی با ربات از آن بی بهره است حس لامسه و خواصی از جسم لمس شونده است كه توسط لمس كردن برای جراح قابل تشخیص است.
حسگر لامسهساخته شده از یك غشای پلیمری انعطاف پذیر از جنس سیلیكون تشكیل شده است كه این غشاء بر روی یك بدنه استوانه ای قرار گرفته است. معیار اصلی تعیین نیروی وارده در نقطه تماس در این حسگر، میزان تغییر شكل ایجاد شده در غشاء بر اثر اعمال نیرو بر آن است. طراحی و مدلسازی این حسگر با استفاده از روش اجزاء محدود انجام پذیرفته و بر اساس نتایج به دست آمده ساخت حسگر بر پایه استفاده از دو اصل اندازه گیری مقاومتی و خازنی در تعیین میزان تغییر شكل غشا صورت پذیرفته است.
روشهای مدرن جراحی از جمله جراحی با حداقل تهاجم باعث دور شدن دستان جراح از بافت هدف و محل جراحی میشوند كه در نتیجه آن، میزان درك و احساس جراح به واسـطـه عـدم وجود حس تماس به میزان قابل ملاحظهای كاهش مییابد. 
هـدف از طـراحـی و ساخت حسگر لامسه، تعیین نیروی وارده در نقطه تماس بین حسگر و بافت هدف است. این حسگر همچنین قابلیت ارائه شكل كلی از بافت هدف و نیز تعیین برخی خواص مكانیكی بافت از جمله میزان سفتی و نرم بافت را دارا است. 
مهمترین مزایا و ویژگیهای اصلی طراحی و ســـاخــت در ایــن حـسـگــر لامـســه ای، زیـســت ســـازگـــاری ایـــن حــســگـــر بـــا تـــوجـــه بـــه مــواد تشكیلدهنده آن، استحكام مكانیكی و انعطاف پـــذیـــری آن در طـــراحـــی جـهــت كــاربــردهــای مختلف، عدم پیچیدگی در طراحی و ساخت و كــاهـش هـزیـنـههـای سـاخـت بـه دلـیـل سـادگـی ساختار آن، قابلیت كوچك سازی این حسگر تا حد میكرون است.
استفـاده از ایـن حسگر به عنوان انگشت در ربـاتهـای هـوشمنـد بـا گستـره پـاییـن نیـرو، بـه خصوص برای اهدافی از قبیل جابهجایی مواد شـكـنـنـده یـا بـافـتهـای بـیـولوژیك است كه از حـســاسـیــت خــاصــی بــرخــوردار هـسـتـنـد. ایـن حسگـر نـویـن با دو جنبه تشخیصی و درمانی، كاربرد فراوانی در پزشكی به خصوص بخش تــجــهــیـــــزات جـــــراحـــــی از راه دور از جــمــلــــه آنـدوسكوپی و لاپاراسكوپی دارد. این حسگر لامسه برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است. مخترع این حسگر در حال حاضر بر روی كوچك سازی این حسگر در حد میكرون كار می كند.

جراحی مغز به كمک MRI
بسیاری از جراحی های دقیق مغز به كمك ربــات هــا انـجــام مـی شـود. دانشمنـدان، ربـاتـی ساختند كه قادر خواهد بود در میدان مغناطیسی شــدیـد داخـل MRI و بـا كـمـك عـكـسبـرداری همزمان MRI جراحی مغزی انجام دهد. نام این ربات NeuroArm است.

ربات پرستار
بیمـارستـان بـالت سان آمریكا یكی از اماكن درمـانـی اسـت كـه بـه دوربیـن هـا، صفحـه هـای نمایش، میكروفن و چند ربات مجهز شده است. این ربات ها به جای پزشكان در اتاق قرار دارند و دكتر می تواند در تعطیلات از طریق آنها به مداوای بیماران خود بپردازد. به كمك این شیوه غیبت پزشكان از بیمارستان به هیچ عنوان احساس نمی شود.
صدای این پزشك از طریق دستگاهی كه در سر ربات نصب شده پخش می شود، گویی كه مریض درحال گفت وگوی رو در رو با پزشك است. عكس العمل بیماران نسبت به این روش بسیار مثبت بوده است. برای آن ها ارتباط برقرار كردن از طریق یك ربات بسیار رضایت بخش است. 
در بیمارستان جان هاپكینز نیز ربات هایی مستقر شده اند تا حرف های پزشك و بیمار را زمانی كه به زبان مشترك تكلم نمی كنند ترجمه كنند. ربات های نصیحت گر هم در بیمارستان ها بسیار پرطرفدار است. این ربات ها علاوه بر دادن اطلاعات و نصایح پزشكی به بیماران به سكته ای ها كمك می كنند تا در طول دوران درمان به بازی های كامپیوتری مشغول شوند. 
دكتر لوییس كواسی مدیر دپارتمان اورولوژی نظام پزشكی ایسلند می گوید: طبق مطالعات وی هیچ یك از بیماران تاكنون نسبت به معاینه توسط این ربات ها شكایتی نداشته اند. او بر این باور است كه ربات ها به زودی بیمارستان ها را تسخیر خواهند كرد. 
ریبا ، ربات پرستار ژاپنی می تواند یك فرد 60 كیلویی را حمل و جابه جا كند. ریبا كه شبیه یك بچه خرس سفید است، در بیمارستان های ژاپن به كار گرفته شود. این ربات پرستار به پزشكان و پرستاران واقعی در جابه جایی بیماران از روی صندلی چرخدار به تخت و برعكس كمك می كند.ربات داروساز و دارو فروش
گروهی از دانشمندان ایتالیایی اولین ربات هوشمند دنیا را كه به طور خودكار توانایی آماده سازی داروهای بیماری های غددی را در یك محیط استریل دارد، ساخته اند. 
این ربات هوشمند كه سیتوكر (CytoCare) نامیده می شود، دومتر قد دارد و مجهز به یك بازو شبیه به بازوی انسان با شش محور است. 
این ربات به طور خودكار توانایی دستكاری و آماده سازی داروهای بیماری های غدد را دارد و دوز دارو را به دقت برای تزریق به بیمار آماده می كند.
محققـان مـوسسه -گروه لوچونی آنجلی رزورا- این ربات را ساخته و تاكنون در بسیاری از بیمارستان های دانشگاهی دنیا از جمله بیمارستان چارینگ كراس لندن، بیمـارستـان تخصصـی پنانگ در مالزی، بیمارستان اومبرتوی اول و پردیس دانشگاه پلیتكنیك پزشكی زیستی رم نصب شده است. 
این سیستم، خطرات و خطاهای آماده سازی این داروها را تاحد قابل ملاحظه ای كاهش می دهد. از امتیازات این ربات جدید می توان به بهبود كیفیت داروهای شیمی درمانی و تركیب دقیق آن ها اشاره كرد. همچنین استفاده از این ربات در سازمان های داروهای بیمارستانی، زمان آماده سازی دارو را تا حد چشمگیری كاهش می دهد. بیمارستان های آمریكا نیز استفاده از ربات های داروسازی را كه برای حذف خطاهای دارویی خطرناك طراحی شده اند.آغاز كرده اند. بیمارستان لویولا در شیكاگو اعلام كرد این نخستین بار در مركز آمریكا است كه از ربات PillPick, استفاده میشود. این ربات دارای دو بازو است كه دوزهایی از دارو را در كیسههای پلاستیكی كه باركدی برای شناسایی دارو در آن قرار داده شده، میریزد. یك پرستار میتواند باركد روی بسته دارو با باركد روی مچ بند بیمار را اسكن كند. درصورتی كه داروی به طور اشتباه یا با دز اشتباه داده شود، رایانه با انتشار صدای اخطار ، یك صفحه هشدار بر روی صفحه آن ظـاهر خواهد كرد. این ربات 1/5 میلیون دلاری توسط شركت راهبردهای مراقبت بهداشت سوئیس لاگ ساخته شده است. این ربات برای حدف خطای انسانی جدی طراحی شده است. سال گذشته در بیمارستانی در كالیفرنیا به دو نوزاد دوقلو به جای 10 واحد در میلیمتـر، 10هزار واحد هپارین رقیقكننده خون تزریق شد. علت این اشتباه آن بود كه یك تكنسین داروسازی به اشتباه شیشههای دارو با دزهـای مختلـف را در یك كشو قرار داده بود. خطای رایج دیگر اشتباه كردن داروها با دیكته مشابه است.
هـمچنیـن ربـات دارو فـروشـی سـاختـه شـده است كه بیش از 1200 ساعت صرفه جویی زمانی بـرای كـاركنان داروخانه ها به همراه دارد، این ربـات در داروخـانـه بـیـمارستان ماسگرو پارك انـگـلـیس به كار گرفته شده است. این ربات با اسـتـفــاده از بــاركــدهــایـی، داروهـای مـورد نـیـاز بیماران را تشخیص داده و در اختیار آن ها قرار می دهد. اگرچه میزان خطای این ربات یك از هر 10هزار مورد است، اما تجویزاتش از سوی فرد دیگری كنترل می شود. زمان صرفه جویی در این حـالـت بـه معنـی آن اسـت كه داروساز فرصت بیشتری را برای كنترل داروهای داروخانه ها به دست می آورد. آزمایش این سیستم ظرف چند ماه گذشته 30هزار پوند صرفه جویی مالی را بــرای بـیـمــارسـتـان مـاسگـرو پـارك در بـرداشتـه اسـت. ایـن ربات به داروساز امكان می دهد تا زمـان بـیـشـتـری را بـرای رسـیـدگـی بـه وضعیت بیماران بخش ها اختصاص دهد.

تمیز كردن بیماران بستری توسط ربات 
Cody رباتی است كه در انستیتوی تكنولوژی جــورجـیــا در ایــالات مـتـحــده ســاخـتــه شــده و پیشبینی میشود كه این ربات برای اولین بار بتواند بازوها و پاهای یك فرد زنده را با حركاتی مالشی پاك كند.

ایـن ابـداع مـیتـوانـد در آیـنده منجر به تولید رباتهایی شود كه بتوانند به صورت مستقل یك فرد بیمار روی تخت را تمیز كنند. 
Cody دارای بازوهایی مطیع و تحت اختیار است كه به انتهای یكی از آن ها دستكش مخصوص استحمام متصل است. نواحی مورد نظر پوست بیمار به وسیلهیك دوربین و هدفیاب (مسافتیاب) لیزری انتخاب شده و سپس ربات به وسیله صابون و دستكش مخصوص در دستش و حركات مالشی بسیار ملایم و نرم آن جا را تمیز میكند. 
مفـاصل ربات به گونهای طراحی شده كه جلوی هرگونه فشارهای غیرمترقبه یا ضربات سهوی را گرفته و اثر آن را كاهش میدهد. 
ربات به گونهای برنامهریزی شده كه هرگز فشارهایی كه موجب صدمه زدن یا آسیب دیدن بیمار و درد آمدن بدن او میشود را به كار نمیبرد. 
علاوه بر تمامی این ملاحظات، ربات دارای یك دكمه توقف است كه در موقع لزوم حركت ربات را به طور كامل متوقف میكند.
در ایـن تجـربـه تمـاس اولیـه تـوسط ربات برقرار میشود و با تجارب قبلی ارتباط انسان- ربات كه پیش از این انجام شده و در آن انسان آغازگر ارتباط بود، متفاوت است. 
اثرات روانی داشتن یك ربات خودكار روی بیماران كه نظافت بیمار را انجام میدهد هنـوز مشخـص نشـده اسـت. محققـان معتقـدند داشتن رباتی برای بیماران ناتوان كه مراقبتهای بهداشتی مانند تمیز كردن دست و پای آن ها روی تخت را انجام میدهد باعث میشود حس استقلال و حریم شخصی بیماران بیش از پیش افزایش یابد و كیفیت زندگیشان را بهبود بخشد. 
پرستارانی هستند كه از تمیز كردن دست و پای بیماران خجالتزده شده و باعث میشوند بیمار احساس ناخوشایندی داشته باشد، این ربات میتواند كمكحال این گونه پرستاران نیز باشد .Cody در آخرین كنفرانس بینالمللی سیستمها و رباتهای هوشمند (2010 IEEE) در تایوان معرفی شد.

ربات در نقش بیمار
رباتی در مركز تحقیقاتی كمپانی علمی Gaumard، واقع در فلوریدا طراحی و ساخته شده است. ربات مادر Noelle نام دارد و در جهت كاهش خطای پزشكان جوان در شرایط واقعی ساخته شده است. این ربات ، نه تنها زایمان های طبیعی را شبیه سازی میكند، بلكه زایمان های غیر طبیعی همچون سزارین را نیز می تواند نشان دهد.
از نكات جالب توجه این ربات، استفاده از علایم حیاتی در بدن مصنوعی آن ها است، ربات نوزاد به چراغ های ویژه ای در دست ها و گونه هایش مجهز است تا وضعیت سلامتی آن به خوبی مشخص باشد. به عنوان مثال اگر پوست نوزاد در ناحیه دست و گونه آبی باشند، یعنی نوزاد دچار مشكل است و اگر صورتی باشد، حاكی از سلامتی نوزاد است. این ربات قیمتی نزدیك به 20 هزار دلار دارد. ربات شامل یك مادر، یك نوزاد در حال تولد و یك نوزاد تازه متولد شده است. نوزاد تازه به دنیا آمده توانایی تغییر رنگ پوست و فشار خون و همچنین توانایی شبیه سازی حالات مختلف صدای قلب مادر، نوزاد در حال تولد و نوزاد متولد شده را دارد. توانایی شبیه سازی زایمان های غیر طبیعی و امكان شبیه سازی استفاده از تیغ جراحی نیز از قابلیت های دیگر این ربات است.

ربات پذیرش
این ربات در بیمارستانی در ژاپن كار هدایت و پذیرش بیماران را انجام می دهد و به آنها خوش آمد می گوید . همچنین اثاثیه آنها را نیز حمل می كند. 5/1 كیلومتر بر ساعت سرعت و 3/1 متر ارتفاع دارد.

ربات درمانی ، Robotic Therapy
در آمریكا مطالعه جدید نشان می دهد كه ربات می تواند به كمك مردم بیاید تا سال ها بعد از سكته مغزی دست و پای خود را حركت دهند. 
این مطالعه كه در مجله پزشكی نیوانگلند به چاپ رسیده اشاره دارد كه ربات درمانی برای اندام فوقانی می تواند حركت دست افراد ناتوان طولانی مدت را بهبود بخشد.
سكتـه مغـزی عـامـل نـاتـوانـی طـولانـی مدت اسـت. بـر طبـق اظهـار نظر انجمن سكته مغزی آمریكا، هر ساله حدود 700 هزار آمریكایی دچار سكته مغزی می شوند كه اغلب به اختلال در اندام فوقانی منجر می شود. 
اگــرچــه روش هــای مـخـتـلــف بــرای درمـان بـیـمـاران سـكـتـه مغزی توسعه یافته است، ولی ثــابـت شـد كـه درمـان بـا كـمـك ربـات اكـثـرا در بازسازی جنبش اندام دست موثر بوده است.

كمک پزشكی به رباتیک
تعامل مغز انسان و ربات
محققان شركت خودروسازی ژاپنی "هوندا" فناوری نوینی ابداع كرده اند كه از سیگنال های مغز انسان برای كنترل حركات ساده ربات ها استفاده می كند. فناوری جدید می تواند در آینده جایگزین صفحه كلید برای ارتباط با رایانه و یا حتـی تلفن های همراه شده و برای افرادی كه دچار آسیب های نخاعی شده اند، كاربرد داشته باشد.

مـسـئـــولان شـــركــت "هــونــدا" اعــلام كــردنــد فناوری جدید نه تنها برای هوشمند كردن ربات انسان نمای معروف این شركت به نام "آسیمو" مفید واقع می شود، بلكه در آینده در صنعت خودروسازی نیز كارایی خواهد داشت . ربات "آسیمو" با حدود 125 سانتی متر قد، دارای قابلیت سخن گفتن، راه رفتن روی دو پا و حتی دور زدن است . این شركت برای دست یابی كامل به فناوری حركت كردن "آسیمو" بر اساس سیگنال های مغزی صاحب آن، به دست كم پنج سال دیگر زمان نیاز دارد.

حرف زدن ربات
icub ربات كودك مجهز به هوش مصنوعی پیشرفته است كه پنج سال قبل ساخته شد و تاكنون حرف زدن و بازی با توپ و لگو را آموخته است. ایده این پروژه در حقیقت مطالعه بر روی توسعه هوش از طریق ساخت مدل ها و الگوریتم ها در یك ربات انسان نما است. این ربات كودك مجهز به آخرین نسل چشم است كه همانند چشم ما حركت می كند. 

درحال حاضر این ربات قابل قیاس با توانایی های یك كودك واقعی نیست. یك بچه یك ساله به مراتب باهوش تر از این ربات است.

تقلید از آناتومی بدن انسان و حیوان
به وسیله علم بیومكانیك و سایر رشته های مرتبط پزشكی از حركات انسان یا حیوان برای راه رفتن یا خزیدن یا پریدن ربات استفاده می شود.

ربات دندانپزشک
شكل مدرنترین مطب دندانپزشكی در دنیا را نشان می دهد. كافی است فرد فقط روی صـنـدلـی دنـدانـپـزشـكـی بـنـشـیـنـیـد. هـمـیـن كه روی صندلی بنشیند، یك عینك مـخـصـوص روی چـشمانش قرار میگیرد كه در طول جلسه درمان دندانپزشكیتان میتوانید فیلم مورد علاقهتان را ببینید و صداها و موسیقیهای دلخواهتان را از گوشی هدفونی كه روی گوشهایتان قرار میگیرد، بشنوید.

فقط نسلهای اول رباتهای دندانپزشك ساخته شدهاند و هنوز پروانه تاسیس مطب نگرفتهاند. نخستین دریل دندانپزشكی رباتیك به تازگی در اروپا و آمریكا روی بیماران امتحان شده است. یك فریم روی دهان قرار میگیرد، سپس یك سوزن خیلی باریك در لثه فرو میرود تا موقعیت، ضخامت و ارتفاع استخوان فك برای كار گذاشتن ایمپلنت را ارزیابی كند. این اطلاعات به صورت بیسیم به یك كامپیوتر منتقل میشود، این اطلاعات در كنار اطلاعاتی كه در گذشته با یك تصویر سیتیاسكن از فك در كامپیوتر وجود دارد، قرار میگیرد. در این لحظه دندانپزشك فقط یك دكمه را فشار میدهد و ربات دندانپزشك ایمپلنت را با استفاده از این اطـلاعـات در محـل صحیـح خـود قـرار خواهد داد.شركت بین المللی SRI با همكاری گروهی از دانشمندان سیستم جراح- رباتی را ابداع كرده است كه می تواند در آینده ای نزدیك جایگزین بیمـارستـان هـای متحرك و پزشكان نظامی در میادین جنگ شود. 
هدف اصلی از تولید این سازه یكپارچه رباتیك جـراح، ارائـه خـدمات درمانی سریع و مطمئن به سربازان مجروح قبل از انتقال آن ها به بیمارستان ها عنوان شده است. در نتیجه این ربات باید توانایی انجام فرایندهای احیا افراد را نیز داشته باشد.

كپسول رباتیک 
گروهی از پژوهشگران موفق به ابداع نمونه اولـیــه یــك كپسـول ربـاتیـك شـدهانـد كـه بـدون آسیب رساندن به بافت به رودهمی چسبد.

این كپسول رباتیك به حدی چسبنده است كه داخل روده محكم قرار می گیرد و به قدر كافی نرم است كه آسیبی به بافت روده نمی رساند. این ربات چسبنده كه می توان آن را مانند یك قرص معمولی بلعید، پس از آن در بدن حركت می كند تا به روده برسد. پس از بلعیدن كپسول رباتیك، پـزشـك مـی تـوانـد بـا كمك یك قسمت كنترل بیسیم به ربات فرمان دهد كه چه موقع پاهایش را آزاد كرده و به روده متصل شود.
چنین رباتی می تواند امكان مشاهده دقیق و بدون درد را در داخل بدن فراهم كرده و انجام بـیـوپسی ها (نمونه برداری های بافتی) تحویل داروهـا، درمـان قـلـب و سـایـر كـاربرد پزشكی ــ درمانی را متحول كند. با استفاده از چنین ابزار رباتیك می توان به كنترل جابهجایی و حركت قـرص هـای دوربـیـنـی بـرای تـصـویـربـرداری از داخل روده كمك كرد. البته كاربرد درجه یك این كپسول ظریف انجام بیوپسی است. كاربرد مهم دیگر آن كنترل خونریزی های داخلی است. هر چند هنوز این ربات برای چنین كاربردهای پیچیـده آمـاده نیسـت، امـا تحقیقات دانشمندان برای به ثمر رساندن آن برای انجام كارهای مهم پزشكی ادامه دارد.


منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی


 • نظرات() 
 • نوع مطلب : • http://www.up.lianportal.com/images/04734904814806328121.gif

  دانش آموخته تكنولوژی جراحی

  یاربخت تکنولوژیست


  آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic