آشنایی با کفپوش اتاق عمل


آشنایی با کفپوش اتاق عمل
الكتریسیته ساكن (ESD (Electro Static Discharge
حتما برای شما اتفاق افتاده است در حالیكه روی فرش اتاق راه میروید، به یخچال میرسید و در لحظهای كه یك دست شما با درب یخچال تماس پیدا میكند ، احساس برق گرفتگی در شما رخ میدهد.
این پدیده همان چیزی است كه در فیزیك به آن ESD یا (Electro Static Discharge) یعنی تخلیه الكتریسیته ساكن گفته میشود.
یكی از مسائلی كه در اتاق عمل با آن مواجه هستیم وجود الكتریسیته ساكن است. به دلیل رفت و آمدهای زیادی كه به اتاق عمل صورت میگیرد ، بر اثر پدیده مالش بین زمین و مواد پلاستیكی مانند دمپایی یا چرخ تختهای جراحی ، الكتریسیته ساكن در روی زمین ایجاد شده و بنا به خاصیت استاتیكی آن ، در همان محل باقی میماند.
روشهای از بین بردن الكتریسیته ساكن در اتاق عمل
وجـود الـكـتـریـسـیـتـه سـاكـن در اتـاق عـمـل كـه در مـجاورت با گازهای بیهوشی و دسـتـگـاههـای High Frequency اسـت مـیتواند خطر انفجار را به همراه داشته باشد. بـنـابراین برای از بین بردن آن باید تدابیری اندیشیده شود كه از جمله آن استفاده از كـفـپـوشهـای آنـتـی اسـتـاتـیـك و كـانـداكـتـیـو در اتـاق عـمـل اسـت. این كفپوشها بار الكترواستاتیكی كه در اثر حركت وسایل و رفت و آمد افراد به وجود آمده را به حداقل میرسانند و مقاومت الكتریكی آنان نیز كنترل شده است.
حذف یا كاهش ولتاژ و بار روی محصولات لاستیكی از طریق ایجاد منافذ و راههایی كه بار را پراكنده میسازد، در بسیاری موارد از اهمیت بالایی برخوردار است. ویژگی آنتی استاتیك هر ماده تحت تاثیر خصوصیات بار الكترواستاتیك آن است.
افزودن مقدار كافی كربن سیاه به یك پلیمر، یك شبكه رسانا از ذرات كربن به وجود میآورد كه درون مخلوط شكل میگیرد و موادی با رسانایی الكتریكی وسیع تولید میشود. شبكه رسانا نسبت به كشش حساس است و مقاومت الكتریكی ماده بنا به درجه كشش، زمان كشش و درجه حرارت پس از كشش متغیر است.
استاندارد بینالمللی 2878 ISO در مورد روشهای استفاده از همین راههای انتشار بار بحث میكند. این استاندارد در واقع یك روش آزمایشی است برای تعیین مقاومت الكتریكی مواد آنتی استاتیك و كاند الكتیو و محصولاتی كه تماما یا قسمتی از آنها از لاستیك تشكیل شده است و مقاومت الكتریكی آنها در محدوده معینی اندازهگیری شده و رسانایی آنها با افزودن كربن سیاه یا دیگر مواد مناسب به كل ماده ناشی میشود.
آزمـایـش بـا اسـتـفـاده از یـك سـیـستم الكترودی مشخص، بر روی محصول انجام میشود.
این استاندارد بینالمللی باید به همراه 2882 ISO و 2883 ISO كه محدوده مقاومت را برای محصولات تعیین میكند استفاده شود.
استاندارد بین المللی: 2882 ISOاین استاندارد بینالمللی محدودیتهای مقاومت الكتریكی را برای محصولات آنتی استاتیك و كانداكتیو جهت استفاده بیمارستانی، تعیین میكند. این محدودیت معمـولا بـرای محصـولات نـام بـرده شـده در جـدول زیر منـاسبند و مقاومت الكتریكی محصول پس از تولید باید با موارد جدول زیر تطابق داشته باشد.
نكته قابل توجه این است كه مقاومت الكتریكی محصولات آنتی استاتیك برای استفاده در مناطق anaesthetizing بیمارستانها نباید در طول مدت استفاده بیش از 108 اهم باشد.
نكته هشدار دهنده: محصولاتی كه ویژگی استاتیكی خود را از یك پوشش نازك رسانا به دست میآورند ، در نتیجه فرسودگی یا اثر حلال حین استفاده ممكن است ویژگی آنتی استاتیكی خود را از دست بدهند.

استاندارد بین المللی: 2883 ISO
این استاندارد محدودیتهای مقاومت الكتریكی را برای محصولات آنتی استاتیك و كانداكتیو جهت استفاده صنعتی تعیین میكند.
مقاومت الكتریكی محصول پس از تولید باید مطابق جدول زیر باشد.
نكته هشدار دهنده: مقاومت الكتریكی لاستیكهای آنتی استاتیك با افزایش مدت زمان استفاده از آنها افزایش مییابد. حد ماكزیمم مجازی كه از این افزایش ناشی میشود بستگی به نوع استفاده از محصول دارد.


ابزارهای آزمایش
آزمایش باید توسط وسیلهای با ولتاژ ظاهری مدار باز 500 Vdc ، ترجیحا یك تستر عایق (اهم متر) یا با هر وسیله دیگری كه نتایج قابل مقایسه را بیان كند انجام شود.
ایــن وسـیـلــه بــایــد بـه قـدری دقیـق بـاشـد كـه مقاومت را تا 10% تعیین كند. مقادیر بهدست آمده برای مقاومت نسبت به ولتاژ به كار برده شده مـتـغییر است و زمانی كه از ولتاژهای پایین در آزمایش استفاده میشود، امكان خطا وجود دارد هنگام تحلیل مدار ولتاژ به كار برده شده برای محصول نباید كمتر از 40 ولت باشد.
روش آزمایش كفپوش بدین صورت است كـه الـكـتـرودهـا را در دو مـنـطـقـه مـربـع شـكل با جـوانـب حـدودا 25 مـیـلـی متری قرار میدهیم بهطوری كه بین دو لبه مقابل هم 5+50 میلی متر فـاصـلـه بـاشد. اتصالات فلزی را به الكترودها وصل كرده و مقاومت را اندازه میگیریم.
مؤلف: مهندس پریا اصلاحیان ، مهندس بیژن صادق زاده