معرفی رشته

دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی- درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اداره ی یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش های اتاق عمل بیمارستان،بخشی های  تشخیص-درمانی و مراکزمراقبتی سیارایفای نقش می نمایند


ادامه مطلب